კომპანია „ფერი“ გთავაზობთ  შემდეგი ობიექტების დაპროექტებას და მშენებლობას:

 • ენერგეტიკის, ჰიდროტექნიკური და მელიორაციული ობიექტები
 • გვირაბები
 • მილსადენები
 • ელექტროგადამცემი ხაზები
 • სატრანსპორტო ობიექტები
 • საავტომობილო გზები
 • ხიდები
 • დამხმარე საინჟინრო ნაგებობები
 • სამოქალაქო და საზოგადოებრივი დანიშნულების, სამრეწველო, საწარმოო და სასოფლო-სამეურნეო შენობა-ნაგებობები
 • წყალსამეურნეო, საინჟინრო სისტემები და ქსელები
 • სამშენებლო კონსტრუქციები
 • საინჟინრო-საძიებო სამუშაოები