სასტუმრო ყაზბეგში
დაწყების დრო: 2012 დასრულების დრო: 2013 დამკვეთი : შპს ენერგია