• ენერგეტიკის, ჰიდროტექნიკური და მელიორაციული ობიექტების დაპროექტება და მშენებლობა;
  • გვირაბების მშენებლობა;
  • სატრანსპორტო ობიექტების დაპროექტება და მშენებლობა – საავტომობილო გზები, ხიდები, დამხმარე საინჟინრო ნაგებობების გზებზე;
  • საცხოვრებელი, სამოქალაქო და საზოგადოებრივი დანიშნულების, სამრეწველო, საწარმოო და სასოფლო-სამეურნეო შენობა-ნაგებობების დაპროექტება და მშენებლობა;
  • წყალსამეურნეო, საინჟინრო სისტემების და ქსელების დაპროექტება და მშენებლობა;
  • ტექნოლოგიური მოწყობილობებისა და კომუნიკაციების მონტაჟი, გამართვა-გაშვება;
  • სამშენებლო კონსტრუქციების წარმოება;
  • საინჟინრო-საძიებო სამუშაოები.

 


2007 წლის დასაწყისში კომპანიაში დაიწყო ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის საერთაშორისო სტანდარტის ISO 9001:2008 დანერგვა, რაც 2007 წლის სექტემბრის თვეში დასრულდა შ.პ.ს. "ფერი"–ს სერტიფიკატებით და კომპანიას მიეცა ISO 9001:2008 ხარისხის საერთაშორისო სერტიფიკატი.2010 PERI. All Rights Reserved Created By HAPPY